Y Prosiect Eden
The Big Lunch - an Eden Project

Cefnogir gan

  • Y Gronfa Loteri Fawr

Rhaglen Swyddogol y Jiwbilî Diemwnt

Cynhelir y penwythnos canolog i ddathlu Jiwbilî Diemwnt y Frenhines o ddydd Sadwrn 2 Mehefin hyd ddydd Mawrth 5 Mehefin 2012, gyda gweithgareddau'r dathlu drwy'r DU gyfan ac ar hyd a lled y Gymanwlad.

Mae Penwythnos y Jiwbilî yn cynnwys Gŵyl y Banc ychwanegol ar gyfer y Jiwbilî Diemwnt, gyda Gŵyl Fai wedi ei symud ymlaen wythnos, gan greu penwythnos hir 4 diwrnod. Cyhoeddodd y Llywodraeth y byddai Gŵyl y Banc ychwanegol ar 5 Ionawr 2010.

Mae Palas Buckingham yn gyfrifol am gydlynu'r penwythnos canolog, ac mae prif ddigwyddiadau'r brif raglen fel a ganlyn:

Cinio Jiwbilî Mawr – dydd Sul 3ydd

Bydd y pedwerydd Cinio Mawr blynyddol yn digwydd ar yr un penwythnos a Jiwbilî Diemwnt y Frenhines. Felly, gall unrhyw un sydd eisiau dathlu a chofio teyrnasiad y Frenhines am 60 mlynedd, wneud hynny drwy gynnal Cinio Jiwbilî Mawr! Fel y cyhoeddodd Palas Buckingham, bydd Cinio Mawr y Jiwbilî yn rhan o'r brif raglen o ddigwyddiadau dros benwythnos canolog dathliadau'r Jiwbilî Diemwnt yn ystod mis Mehefin 2012.

Gall Cinio Jiwbilî Mawr, fod yn unrhyw beth o griw o gymdogion yn dod at ei gilydd yn yr ardd neu ar y stryd, i barti mawr gyda bwyd, cerddoriaeth ac addurniadau sy'n llythrennol yn atal y traffig.

Nid yw'n rhy gynnar i ddechrau trefnu! Gwnewch gais am Becyn Cinio Jiwbilî Mawr yma Mae'r pecyn yn cynnwys canllaw gam wrth gam i gychwyn eich digwyddiad eich hun, yn ogystal â gwahoddiadau, posteri, syniadau i goginio ar gyfer criw mawr, sticeri a llawer mwy.

Cewch becyn yma

Pasiant Jiwbilî Diemwnt Tafwys - dydd Sul 3ydd Mehefin

Cynhelir y digwyddiad hwn ar yr afon Tafwys ac mae'n cynnwys hyd at 1,000 o gychod wedi eu casglu ynghyd ledled y DU, y Gymanwlad a'r byd. Bydd y Frenhines yn arwain y cychod drwy deithio ar y Bad Brenhinol. Trefnir y digwyddiad gan Sefydliad Jiwbilî Diemwnt Tafwys er mwyn dathlu teyrnasiad y Frenhines dros 60 o flynyddoedd, a bydd yn un o'r arddangosfeydd mwyaf ar wyneb y dŵr i'w osod ar yr afon. I ddysgu mwy, ewch i'w gwefan.

a drawing of the 2012 jubilee river pageant

Cyngerdd y BBC ym Mhalas Buckingham – dydd Llun 4ydd Mehefin

Bydd Palas Buckingham yn cynnal Cyngerdd Jiwbilî Diemwnt ar y teledu, a bydd tocynnau ar gael i breswylwyr y DU drwy falot cyhoeddus. Mae rhaglen gerddorol y cyngerdd yn dal i gael ei threfnu a disgwylir iddi gynnwys cerddorion o Brydain a'r Gymanwlad. Bydd manylion ynglŷn ag ymgeisio am y cyngerdd, a drefnir gan y BBC, ar gael cyn bo hir gan wefan brenhiniaeth Prydain.

Coelcerthi Jiwbilî Diemwnt y Frenhines - dydd Llun 4ydd Mehefin

Cyneuir rhwydwaith o 2,012 o Goelcerthi gan gymunedau ac unigolion drwy'r Deyrnas Unedig, yn ogystal ag Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw a'r Gymanwlad. Fel ag yn 2002, bydd y Frenhines yn cynnau'r Goelcerth Genedlaethol, ar ôl Cyngerdd y Jiwbilî Diemwnt ym Mhalas Buckingham. Trefnir y prosiect coelcerthi gan Goelcerthi Jiwbilî Diemwnt Cyf.

Gwasanaeth o Ddiolchgarwch a Prosesiwn Cerbyd – dydd Mawrth 5ed Mehefin

Cynhelir Gwasanaeth o Ddiolchgarwch yn Eglwys Gadeiriol Sant Paul a Phrosesiwn Swyddogol cerbyd y Frenhines ac aelodau eraill y Teulu Brenhinol, i ddynodi'r Jiwbilî Diemwnt. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Brenhiniaeth Prydain.

Sunday 3rd June

Rhannwch eich stori gyda'r Cinio Mawr

Cadw mewn cysylltiad

Derbyn ein cylchlythyr, yn llawn syniadau, pethau am ddim a chystadlaethau.

Symbyliad a syniadau

[image]

Nifer o ffyrdd i wneud eich Cinio Mawr yn hwyl i bawb.

Cychwyn arni

Dilynwch ni